Foreninger

Brede Å lystfiskerforening

kæmpen.jpg
Åen.jpg
laks4.jpg
åen2.jpg
Klubhus.jpg

Brede-Aa Lystfiskerforening,

råder over ca. 40 km af Brede-Aa systemet, fra Røgelstrøm i vest til Skallebæk i øst. Foreningens primære formål er at varetage medlemmernes interesser, at forbedre bestanden af fisk i foreningens fiskevande, og at sikre adgang til disse. Brede-Aa har en rigtig god opgang af havørred, men der fanges også en del laks, bækørreder og stalling. Foreningen har ingen begrænsning på hvem der kan være medlem, så har du lyst, er der stadig ledige pladser. Yderligere info på http://www.bredeaa.dkForeningen er i 2017 blevet medlem af Gels Å sammenslutningen, hvilket betyder at man som medlem af Brede-Aa også har adgang til sammenslutningens fiskevand i Gels Å, se venligst på http://www.gelsaa.dk/


 

Du SKAL desinficere dit grej inden fiskeri i Brede Å

Hvis du har fisket i andre vandløb, Put & Take eller lign skal du desinficere dit grej inden fiskeri i Brede Å.

Årsagen er udbruddet af fiskesygdommen IHN i en række dambrug og vandsystemer i Danmark. Vi håber du vil være med til at bakke op om at vi ikke får spredt sygdommen til Brede Å.

Du kan læse mere om udbruddet af fiskesygdommen IHN på sportsfiskerens hjemmeside

https://www.sportsfiskeren.dk/lystfiskeri/ihn

og om hvordan du desinficerer dit grej.

https://www.sportsfiskeren.dk/lystfiskeri/nyheder/2021/05/saadan-desinficerer-du-dit-fiskegrej

Venlig hilsen Bestyrelsen


Vejledning til desinficering

1. Skyl og vask dit grej i vandhanevand, så alt løst skidt, sand og jord mv. er fjernet.

2. Opløs Virkon S i den på pakken angivne opløsning. Vent til pulver/tabletter er fuldstændig opløst. Opløsningen er aktiv så længe den er lyserød. Undlad indånding af dampene.

3. Det rengjorte fiskeudstyr lægges kortvarigt i en balje med opløsningen eller oversprøjtes med desinfektionsmidlet. Lad opløsningen virke på grejet mellem 10-15 minutter. Børst evt. med en blød børste så alle revner og kroge renses.

4. Skyl derefter udstyret med rent vand og tør af med en våd klud.Bestemmelser for fiskeri i foreningens vand:

 1. Fangst af laks (hjemtaget eller genudsat) skal senest kl 24.00 samme dag indberettes til foreningen via foreningens hjemmeside www.bredeaa.dk under ”Fangster og indberetning”. Der kan også i tilfælde med problemer med hjemmesiden ske indberetning ved brev eller e-mail.
 2. Der må kun hjemtages 1 laks pr. person / fisker pr. år, alle yderligere laksefangster skal genudsættes.
 3. Fangst af havørred (hjemtaget eller genudsat) skal inden 3 dage indberettes til foreningen via foreningens hjemmeside www.bredeaa.dk under ”Fangster og indberetning”.
 4. Der må dagligt kun hjemtages 2 ørredfisk.
 5. Bækørred er fredet og skal genudsættes. Dog må juniorer hjemtage bækørred over mindstemålet på 30 cm.
 6. Undermålsfisk skal genudsættes.
 7. Der må ikke fiskes med modhager og kun med én krog pr. line, enkelt-, dobbelt- eller trekrog.
 8. Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet
 9. For Brede Å og Lobæk (A – Stykket) gælder, at når Brede Å Lystfiskerforening har modtaget oplysninger om, at der er hjembragt 23 laks på over 75 cm skal alle fangster af laks over 75 cm genudsættes. Og når det er oplyst, at der er hjembragt 28 laks på 75 cm eller derunder skal al fangst af laks genudsættes.
 10. For øvrige Brede Å vandsystemer, opstrøms Lobæk (B – Stykket) gælder, at når Brede Å Lystfiskerforening har modtaget oplysninger om, at der er hjembragt 4 laks, skal al fangst af laks genudsættes.
 11. Der må kun fiskes med 1 stang pr. person. Åle fiskeri med stang kan dog, for det enkelte medlem foregå med op til 3 stænger inden for en strækning af 6 meter.
 12. Anvendelse af sættesnøre, ruse og garn er ikke tilladt.
 13. Parkering på marker, eller i markled er forbudt.
 14. Beskadigelse af afgrøder, hegn m.v. sker under bødeansvar og erstatningspligt.
 15. Vær høflig og hensynsfuld over for lodsejere. Respektér opsatte forbudsskilte.
 16. Fiskekortet er personligt, og må ikke overdrages til andre, kortet skal medbringes ved fiskeri i foreningens vand.
 17. Man har pligt til at fremvise fangst og fiskekort på forlangende af såvel lodsejere, lystfiskere samt foreningens opsynsmænd.
 18. Hunde må ikke medbringes under fiskeri.
 19. Agnfisk, der ikke er fanget i Brede Å systemet, må ikke anvendes ved fiskeri i åen, ligeledes må der ikke anvendes hverken rejer eller rogn.
 20. Generel fredningsperiode for Brede Å med tilstødende vandløb er 1. november til og med 15. april.