Foreninger

Brede Å lystfiskerforening

kæmpen.jpg
Åen.jpg
laks4.jpg
åen2.jpg
Klubhus.jpg


Brede-Aa Lystfiskerforening,

råder over ca. 40 km af Brede-Aa systemet, fra Røgelstrøm i vest til Skallebæk i øst. Foreningens primære formål er at varetage medlemmernes interesser, at forbedre bestanden af fisk i foreningens fiskevande, og at sikre adgang til disse. Brede-Aa har en rigtig god opgang af havørred, men der fanges også en del laks, bækørreder og stalling. Foreningen har ingen begrænsning på hvem der kan være medlem, så har du lyst, er der stadig ledige pladser. Yderligere info på http://www.bredeaa.dkForeningen er i 2017 blevet medlem af Gels Å sammenslutningen, hvilket betyder at man som medlem af Brede-Aa også har adgang til sammenslutningens fiskevand i Gels Å, se venligst på http://www.gelsaa.dk/


OBS!

På forsiden af Brede Å lystfiskerforenings hjemmeside er der links til vandtemperaturen i Brede Å-systemet. Bemærk dog at den kun opdateres en gang i døgnet.


https://vandportalen.dk/plotsmaps?config=vandloeb&days=28&id=1796-0-0&id=20600-0-0&id=1796-0-0


Det er dit personlige ansvar, som medlem eller døgnkortfisker, at sætte dig ind i temperaturen, inden du starter dit fiskeri.


Er temperaturen på 18 grader eller mere, anbefales det ikke at fiske, da 18 grader er en livskritisk temperatur for laksefisk, der er fightet og skal genudsættes.


Så hold øje med temperaturen den kommende tid og er det varmt, så tag en kold bajer på terrassen i stedet for en fisketur.


Vurderer bestyrelsen, at temperaturen vil være 18 grader eller mere i en længere periode, kan bestyrelsen lukke åen for alt fiskeri i en periode. Dette vil blive meddelt på foreningens hjemmeside og på facebook.


Venlig hilsen

Bestyrelsen


Bestemmelser for fiskeri i foreningens vand:

 1. Fangst af laks (hjemtaget eller genudsat) skal senest kl 24.00 samme dag indberettes til foreningen via foreningens hjemmeside www.bredeaa.dk under ”Fangster og indberetning”. Der kan også i tilfælde med problemer med hjemmesiden ske indberetning ved brev eller e-mail.
 2. Der må kun hjemtages 1 laks pr. person / fisker pr. år, alle yderligere laksefangster skal genudsættes.
 3. Fangst af havørred (hjemtaget eller genudsat) skal inden 3 dage indberettes til foreningen via foreningens hjemmeside www.bredeaa.dk under ”Fangster og indberetning”.
 4. Der må dagligt kun hjemtages 2 ørredfisk.
 5. Bækørred er fredet og skal genudsættes. Dog må juniorer hjemtage bækørred over mindstemålet på 30 cm.
 6. Undermålsfisk skal genudsættes.
 7. Der må ikke fiskes med modhager og kun med én krog pr. line, enkelt-, dobbelt- eller trekrog.
 8. Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må højst være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet
 9. For Brede Å og Lobæk (A – Stykket) gælder, at når Brede Å Lystfiskerforening har modtaget oplysninger om, at der er hjembragt 23 laks på over 75 cm skal alle fangster af laks over 75 cm genudsættes. Og når det er oplyst, at der er hjembragt 28 laks på 75 cm eller derunder skal al fangst af laks genudsættes.
 10. For øvrige Brede Å vandsystemer, opstrøms Lobæk (B – Stykket) gælder, at når Brede Å Lystfiskerforening har modtaget oplysninger om, at der er hjembragt 4 laks, skal al fangst af laks genudsættes.
 11. Der må kun fiskes med 1 stang pr. person. Åle fiskeri med stang kan dog, for det enkelte medlem foregå med op til 3 stænger inden for en strækning af 6 meter.
 12. Anvendelse af sættesnøre, ruse og garn er ikke tilladt.
 13. Parkering på marker, eller i markled er forbudt.
 14. Beskadigelse af afgrøder, hegn m.v. sker under bødeansvar og erstatningspligt.
 15. Vær høflig og hensynsfuld over for lodsejere. Respektér opsatte forbudsskilte.
 16. Fiskekortet er personligt, og må ikke overdrages til andre, kortet skal medbringes ved fiskeri i foreningens vand.
 17. Man har pligt til at fremvise fangst og fiskekort på forlangende af såvel lodsejere, lystfiskere samt foreningens opsynsmænd.
 18. Hunde må ikke medbringes under fiskeri.
 19. Agnfisk, der ikke er fanget i Brede Å systemet, må ikke anvendes ved fiskeri i åen, ligeledes må der ikke anvendes hverken rejer eller rogn.
 20. Generel fredningsperiode for Brede Å med tilstødende vandløb er 1. november til og med 15. april.

  

Etiske retningslinjer for fiskeri med orm

 1. Ormefiskeri er tilladt, men der opfordres til at man følger følgende retningslinjer i fiskeriet.
 2. Fra premieren og frem til kvoten på de store laks er opfisket, kan der frit fiskes med orm i Brede Å systemet.
 3. Når man har hjemtaget en laks på kvoten, fiskes der ikke med orm, men fiskeriet overgår til fiskeri med kunstig agn.
 4. Når kvoten på store laks >75 cm er opfisket, fiskes ikke med orm vest for hovedvej 11.